LANDSCAPES

Un dels temes més particulars en la pintura ha estat la intenció per part dels artistes de representar el paisatge. Tant si aquesta inquietud ha estat generada per necessitat com si ha estat per atracció o plaer, el concepte apareix repetidament al llarg de la història de l’art.

L’ésser humà busca en allò que l’envolta un referent per mesurar la seva pròpia dimensió, amb aquesta visió és on la persona troba el seu lloc en el món i, és a partir d’aquí on comença a mesurar l’univers que l’envolta des d’una perspectiva subjectiva. En la recreació dels colors, la forma i la llum que veiem és on es produeix el plaer, el que captiva la nostra mirada i els nostres sentits. En tots aquests elements és on trobem la qualitat estètica, on distingim l’equilibri que modela la pròpia naturalesa i on la pintura busca la inspiració, i és també aquesta percepció personal on trobem la representació única de cada paisatge.

“Landscapes” intenta reflexionar sobre el concepte de paisatge en l’art contemporani. Per fer-ho, quatre artistes de diferents llocs d’origen mostren unes obres on es poden apreciar tècniques i temes d’inspiració molt diversos. El perquè d’haver escollit artistes de diferents entorns culturals ha estat el de poder veure com cada un d’ells entén i compren la llum i la forma segons el seu context, el seu món i la seva forma de vida.

 

Adzer van der Molen

ADZER_Great Day 016.jpg

Nascut a Holanda, Adzer van der Molen presenta una obra basada en metàfores que parlen de la llibertat i el desig, molt presents en la nostra societat actual. Idees que denoten un costat “tan romàntic com irònic, tan reflexiu com líric”. L’artista aporta als seus paisatges contemporanis i aïllats, símbol de l’esforç humà, una part simbòlica “de certa nostàlgia, de somnis desolats i ideals perduts”.

 

Manuel Castillero

M.CASTILLERO_Ozymandias 2.jpg

Artista de Córdoba que està interessat en la idea del futur desconegut que li espera a l’ésser humà i la societat que ell mateix ha creat. Idees intel·lectuals de Cormac, Saramago o Ernst Jünger són el que han inspirat els seus últims treballs en que, l’home i la tecnologia, símbol dels titans, han estat superats per la naturalesa, representada pels déus. Influenciat artísticament per pintors com Turner i Friedrich, els seus paisatges són un món subjectiu que va més enllà del que veiem.

 

#Baleares 3-100X100cm-2018 Breillat

Lo Breillat

Nascuda a La Rochelle (França), ha tingut la oportunitat de viure en països d’arreu del món, fet que li ha permès viure experiències i conèixer cultures que han estat font de la seva inspiració. Amb una paleta de colors penetrants, construeix grans mosaics fets amb unes pinzellades petites però vibrants que donen profunditat i força a la obra. Com ella diu : «Estem fets de mosaics d’emocions i experiències culturals… M’agrada el moviment, la pintura animada, els colors vibrants; la meva obra està en moviment!». Unes composicions intenses que van més enllà de la realitat i que tenen l’únic objectiu de transmetre una emoció persuadida.

 

Jacob Brostrup

The Gates.jpg

L’artista, procedent de Dinamarca, agafa com a inspiració pel seu treball artístic la frase de Goethe: “Estem rodejats i interpel·lats per la natura, sense poder-ne sortir i sense poder-hi endinsar-nos”. L’obra reflecteix la seva vida al llarg dels últims anys: passant els hiverns a Barcelona i els estius a una àrea boscosa de Dinamarca. Unes pintures que deixen veure la fusió entre naturalesa i civilització en un mateix món, fruit de la seva pròpia experiència vital i que porta a l’espectador a una reflexió constant.

____________________________________________________________________________________________

Castellano

Uno de los temas más particulares en la pintura ha sido la intención por parte de los artistas de representar el paisaje. Tanto si esta inquietud ha sido generada por necesidad como si lo ha sido por atracción o placer, el concepto aparece repetidamente a lo largo de la historia del arte.

El ser humano busca en eso que le rodea un referente para medir su propia dimensión, en esta visión es donde la persona encuentra su lugar en el mundo y, es en base a eso donde empieza a medir el universo que le rodea des de una perspectiva subjetiva. En la recreación de los colores, la forma y la luz que vemos es donde se produce el placer, lo que captiva nuestra mirada y nuestros sentidos. En todos estos elementos es donde encontramos la cualidad estética, donde distinguimos el equilibrio que modela la propia naturaleza y donde la pintura busca inspiración. Y es también en esta percepción personal donde encontramos la representación única de cada paisaje.

“Landscapes” intenta reflexionar sobre el concepto de paisaje en el arte contemporáneo. Para hacerlo, cuatro artistas de diferentes sitios de origen muestran unas obras en las que podemos apreciar técnicas y temas de inspiración muy diversos. El porqué de haber elegido artistas con diferentes entornos culturales ha sido el de poder ver como cada uno de ellos entiende y comprende la lyz y la forma según su contexto, su mundo y su forma de vida.

 

Adzer van der Molen

ADZER_Great Day 016.jpg

Nacido en Holanda, Adzer van der Molen presenta una obra basada en metáforas que hablan de la libertad y el deseo, muy presentes en nuestra sociedad actual. Ideas que denotan un lado “tan romántico como irónico, tanto reflexivo como lírico”. El artista aporta a sus paisajes contemporáneos y aislados, símbolo del esfuerzo humano, una parte simbólica “de cierta nostalgia, de sueños desolados y ideales perdidos”.

 

Manuel Castillero

M.CASTILLERO_Ozymandias 2.jpg

Artista de Córdoba que está interesado en la idea del futuro desconocido que espera al ser humano y a la sociedad que él mismo ha creado. Ideas intelectuales de Cormac, Saramago o Ernst Jünger son las que han inspirado sus últimos trabajos en los que, hombre y tecnología, símbolo de los titanes, han sido superados por la naturaleza, representada por los dioses. Influenciado artísticamente por pintores como Turner y Friedrich, sus paisajes son un mundo subjetivo que va más allá de lo que vemos.

 

#Baleares 3-100X100cm-2018 Breillat

Lo Breillat

Nacida en La Rochelle (Francia), ha tenido la oportunidad de vivir en países de alrededor del mundo, hecho que le ha permitido vivir experiencias y conocer culturas que han sido fuente de su inspiración. Con una paleta de colores penetrantes, construye grandes mosaicos hechos de pinceladas pequeñas pero vibrantes que dan profundidad y fuerza a la obra. Como ella dice :”Estamos hechos de mosaicos de emociones y experiencias culturales…. Me gusta el movimiento, la pintura animada, los colores vibrantes; mi obra está en movimiento!”. Unas composiciones intensas que van más allá de la realidad y tienen el único objetivo de transmitir una emoción persuadida.

 

Jacob Brostrup

The Gates.jpg

El artista, procedente de Dinamarca, coge como inspiración para su trabajo artístico la frase de Goethe: “Estamos rodeados y interpelados por la naturaleza, sin poder salir y sin poder adentrarnos en ella”. La obra refleja su vida al largo de estos últimos años: pasando los inviernos en Barcelona y los veranos en una área boscosa de Dinamarca. Unas pinturas que dejan ver la fusión entre naturaleza y civilización en un mismo mundo, fruto de su propia experiencia vital y que lleva al espectador a una reflexión constante.

“Landscapes” intenta ser un reflejo de cómo cualquier contemplación del mundo puede transmitir el mismo mensaje de definir, asimilar y entender nuestra persona a raíz de lo que nos rodea. También, de cómo los paisajes que vemos pueden transportar al espectador a un lugar distinto y sugerir emociones según el mundo del artista que los pinta.

____________________________________________________________________________________________

English

One of the most particularly painting’ themes has been the intention by artists to represent the landscape. Whether if this curiosity has been generated by needed as if it has been by attraction or pleasure, the concept appears repeatedly during almost all the art history.

The human being looks in his environment for a referent to measure his own dimension. In this vision is where the person finds his place in the world and from where he begins to measure the universe that surrounds it from a subjective perspective. In the recreation of colours, shapes and light that we see is where pleasure takes place, which captivates our eyes and our senses. It is in all these elements where we find aesthetic quality and where we distinguish the balance that mould our own nature and where painting seeks inspiration and is also in this personal perception where we find the unique representation of each landscape.

“Landscapes” tries to reflect on the concept of landscape in contemporary art. To do this, four artists from different places of origin show some works where different techniques and themes of inspiration can be appreciated. The reason to choose artists from different cultural backgrounds has been seeing how each of them understands and the light and form according to their context, their world and their way of life.

 

Adzer van der Molen

ADZER_Great Day 016.jpg

Born in Holland, Adzer van der Molen presents a work based in metaphors that talk about freedom and desire, very presents in our society. Ideas that denote a “as romantic as ironic and as sensible as lyric” side. The artists gives to his contemporary and isolated landscapes, symbol of the human effort, a symbolic meaning of “ melancholy of forlorn dreams and lost ideals”

 

Manuel Castillero

M.CASTILLERO_Ozymandias 2.jpg

Artist from Córdoba who is very interested in the idea of the uncertain future that waits for the human and the society that he has created. Intellectual ideas from Cormac, Saramago or Ernst Jünger are the ones that have inspired his latest works in which the human and technology, titan’s symbol, have been lead by nature, the symbol of gods. Influenced by painters like Turner and Friedrich, his landscapes become a subjective world with a deep meaning.

 

 

Lo Breillat

#Baleares 3-100X100cm-2018 Breillat

Born in La Rochelle (France), has had the opportunity of living in several countriest around the world, fact that has allowed her to live experiences and discover cultures which have been source of her inspiration. With an intense colours palette knife, this artist constructs large mosaics made of small but vibrating brush strokes that provide strength and depth to the painting. As she says “« We are made of mosaics of emotions and cultural experiences…I like movement, animated painting, shivering colours; my work is on the move!»” Powerful compositions with the unique purpose of transmit induced emotions

 

Jacob Brostrup

The Gates.jpg

The artist, coming from Denmark, take as inspiration for his artistic work a Goethe’s phrase: “We are surrounded and intertwined with nature, powerless to step out of it, and powerless to step further into it”. The pieces reflect his life for the last years: living in Barcelona during winters and spending the summer in a forested area of Denmark. These paintings allow to see the fusion between nature and civilization in a same world as a result of his vital experience that brings the spectator to a constant meditation.

Landscapes tries to be a reflection of how any contemplation of the world can transmit the same message of defining, assimilate and understand our person due to everything that surrounds us. As well as how the landscapes we observe can transport the spectator to another place and suggest different emotions depending on the artist who paint them.