galeriacontrast

Arte Contemporáneo / Contemporary Art

Categoría: Uncategorized

LANDSCAPES

Un dels temes més particulars en la pintura ha estat la intenció per part dels artistes de representar el paisatge. Tant si aquesta inquietud ha estat generada per necessitat com si ha estat per atracció o plaer, el concepte apareix repetidament al llarg de la història de l’art.

L’ésser humà busca en allò que l’envolta un referent per mesurar la seva pròpia dimensió, amb aquesta visió és on la persona troba el seu lloc en el món i, és a partir d’aquí on comença a mesurar l’univers que l’envolta des d’una perspectiva subjectiva. En la recreació dels colors, la forma i la llum que veiem és on es produeix el plaer, el que captiva la nostra mirada i els nostres sentits. En tots aquests elements és on trobem la qualitat estètica, on distingim l’equilibri que modela la pròpia naturalesa i on la pintura busca la inspiració, i és també aquesta percepció personal on trobem la representació única de cada paisatge.

“Landscapes” intenta reflexionar sobre el concepte de paisatge en l’art contemporani. Per fer-ho, quatre artistes de diferents llocs d’origen mostren unes obres on es poden apreciar tècniques i temes d’inspiració molt diversos. El perquè d’haver escollit artistes de diferents entorns culturals ha estat el de poder veure com cada un d’ells entén i compren la llum i la forma segons el seu context, el seu món i la seva forma de vida.

 

Adzer van der Molen

ADZER_Great Day 016.jpg

Nascut a Holanda, Adzer van der Molen presenta una obra basada en metàfores que parlen de la llibertat i el desig, molt presents en la nostra societat actual. Idees que denoten un costat “tan romàntic com irònic, tan reflexiu com líric”. L’artista aporta als seus paisatges contemporanis i aïllats, símbol de l’esforç humà, una part simbòlica “de certa nostàlgia, de somnis desolats i ideals perduts”.

 

Manuel Castillero

M.CASTILLERO_Ozymandias 2.jpg

Artista de Córdoba que està interessat en la idea del futur desconegut que li espera a l’ésser humà i la societat que ell mateix ha creat. Idees intel·lectuals de Cormac, Saramago o Ernst Jünger són el que han inspirat els seus últims treballs en que, l’home i la tecnologia, símbol dels titans, han estat superats per la naturalesa, representada pels déus. Influenciat artísticament per pintors com Turner i Friedrich, els seus paisatges són un món subjectiu que va més enllà del que veiem.

 

#Baleares 3-100X100cm-2018 Breillat

Lo Breillat

Nascuda a La Rochelle (França), ha tingut la oportunitat de viure en països d’arreu del món, fet que li ha permès viure experiències i conèixer cultures que han estat font de la seva inspiració. Amb una paleta de colors penetrants, construeix grans mosaics fets amb unes pinzellades petites però vibrants que donen profunditat i força a la obra. Com ella diu : «Estem fets de mosaics d’emocions i experiències culturals… M’agrada el moviment, la pintura animada, els colors vibrants; la meva obra està en moviment!». Unes composicions intenses que van més enllà de la realitat i que tenen l’únic objectiu de transmetre una emoció persuadida.

 

Jacob Brostrup

The Gates.jpg

L’artista, procedent de Dinamarca, agafa com a inspiració pel seu treball artístic la frase de Goethe: “Estem rodejats i interpel·lats per la natura, sense poder-ne sortir i sense poder-hi endinsar-nos”. L’obra reflecteix la seva vida al llarg dels últims anys: passant els hiverns a Barcelona i els estius a una àrea boscosa de Dinamarca. Unes pintures que deixen veure la fusió entre naturalesa i civilització en un mateix món, fruit de la seva pròpia experiència vital i que porta a l’espectador a una reflexió constant.

____________________________________________________________________________________________

Castellano

Uno de los temas más particulares en la pintura ha sido la intención por parte de los artistas de representar el paisaje. Tanto si esta inquietud ha sido generada por necesidad como si lo ha sido por atracción o placer, el concepto aparece repetidamente a lo largo de la historia del arte.

El ser humano busca en eso que le rodea un referente para medir su propia dimensión, en esta visión es donde la persona encuentra su lugar en el mundo y, es en base a eso donde empieza a medir el universo que le rodea des de una perspectiva subjetiva. En la recreación de los colores, la forma y la luz que vemos es donde se produce el placer, lo que captiva nuestra mirada y nuestros sentidos. En todos estos elementos es donde encontramos la cualidad estética, donde distinguimos el equilibrio que modela la propia naturaleza y donde la pintura busca inspiración. Y es también en esta percepción personal donde encontramos la representación única de cada paisaje.

“Landscapes” intenta reflexionar sobre el concepto de paisaje en el arte contemporáneo. Para hacerlo, cuatro artistas de diferentes sitios de origen muestran unas obras en las que podemos apreciar técnicas y temas de inspiración muy diversos. El porqué de haber elegido artistas con diferentes entornos culturales ha sido el de poder ver como cada uno de ellos entiende y comprende la lyz y la forma según su contexto, su mundo y su forma de vida.

 

Adzer van der Molen

ADZER_Great Day 016.jpg

Nacido en Holanda, Adzer van der Molen presenta una obra basada en metáforas que hablan de la libertad y el deseo, muy presentes en nuestra sociedad actual. Ideas que denotan un lado “tan romántico como irónico, tanto reflexivo como lírico”. El artista aporta a sus paisajes contemporáneos y aislados, símbolo del esfuerzo humano, una parte simbólica “de cierta nostalgia, de sueños desolados y ideales perdidos”.

 

Manuel Castillero

M.CASTILLERO_Ozymandias 2.jpg

Artista de Córdoba que está interesado en la idea del futuro desconocido que espera al ser humano y a la sociedad que él mismo ha creado. Ideas intelectuales de Cormac, Saramago o Ernst Jünger son las que han inspirado sus últimos trabajos en los que, hombre y tecnología, símbolo de los titanes, han sido superados por la naturaleza, representada por los dioses. Influenciado artísticamente por pintores como Turner y Friedrich, sus paisajes son un mundo subjetivo que va más allá de lo que vemos.

 

#Baleares 3-100X100cm-2018 Breillat

Lo Breillat

Nacida en La Rochelle (Francia), ha tenido la oportunidad de vivir en países de alrededor del mundo, hecho que le ha permitido vivir experiencias y conocer culturas que han sido fuente de su inspiración. Con una paleta de colores penetrantes, construye grandes mosaicos hechos de pinceladas pequeñas pero vibrantes que dan profundidad y fuerza a la obra. Como ella dice :”Estamos hechos de mosaicos de emociones y experiencias culturales…. Me gusta el movimiento, la pintura animada, los colores vibrantes; mi obra está en movimiento!”. Unas composiciones intensas que van más allá de la realidad y tienen el único objetivo de transmitir una emoción persuadida.

 

Jacob Brostrup

The Gates.jpg

El artista, procedente de Dinamarca, coge como inspiración para su trabajo artístico la frase de Goethe: “Estamos rodeados y interpelados por la naturaleza, sin poder salir y sin poder adentrarnos en ella”. La obra refleja su vida al largo de estos últimos años: pasando los inviernos en Barcelona y los veranos en una área boscosa de Dinamarca. Unas pinturas que dejan ver la fusión entre naturaleza y civilización en un mismo mundo, fruto de su propia experiencia vital y que lleva al espectador a una reflexión constante.

“Landscapes” intenta ser un reflejo de cómo cualquier contemplación del mundo puede transmitir el mismo mensaje de definir, asimilar y entender nuestra persona a raíz de lo que nos rodea. También, de cómo los paisajes que vemos pueden transportar al espectador a un lugar distinto y sugerir emociones según el mundo del artista que los pinta.

____________________________________________________________________________________________

English

One of the most particularly painting’ themes has been the intention by artists to represent the landscape. Whether if this curiosity has been generated by needed as if it has been by attraction or pleasure, the concept appears repeatedly during almost all the art history.

The human being looks in his environment for a referent to measure his own dimension. In this vision is where the person finds his place in the world and from where he begins to measure the universe that surrounds it from a subjective perspective. In the recreation of colours, shapes and light that we see is where pleasure takes place, which captivates our eyes and our senses. It is in all these elements where we find aesthetic quality and where we distinguish the balance that mould our own nature and where painting seeks inspiration and is also in this personal perception where we find the unique representation of each landscape.

“Landscapes” tries to reflect on the concept of landscape in contemporary art. To do this, four artists from different places of origin show some works where different techniques and themes of inspiration can be appreciated. The reason to choose artists from different cultural backgrounds has been seeing how each of them understands and the light and form according to their context, their world and their way of life.

 

Adzer van der Molen

ADZER_Great Day 016.jpg

Born in Holland, Adzer van der Molen presents a work based in metaphors that talk about freedom and desire, very presents in our society. Ideas that denote a “as romantic as ironic and as sensible as lyric” side. The artists gives to his contemporary and isolated landscapes, symbol of the human effort, a symbolic meaning of “ melancholy of forlorn dreams and lost ideals”

 

Manuel Castillero

M.CASTILLERO_Ozymandias 2.jpg

Artist from Córdoba who is very interested in the idea of the uncertain future that waits for the human and the society that he has created. Intellectual ideas from Cormac, Saramago or Ernst Jünger are the ones that have inspired his latest works in which the human and technology, titan’s symbol, have been lead by nature, the symbol of gods. Influenced by painters like Turner and Friedrich, his landscapes become a subjective world with a deep meaning.

 

 

Lo Breillat

#Baleares 3-100X100cm-2018 Breillat

Born in La Rochelle (France), has had the opportunity of living in several countriest around the world, fact that has allowed her to live experiences and discover cultures which have been source of her inspiration. With an intense colours palette knife, this artist constructs large mosaics made of small but vibrating brush strokes that provide strength and depth to the painting. As she says “« We are made of mosaics of emotions and cultural experiences…I like movement, animated painting, shivering colours; my work is on the move!»” Powerful compositions with the unique purpose of transmit induced emotions

 

Jacob Brostrup

The Gates.jpg

The artist, coming from Denmark, take as inspiration for his artistic work a Goethe’s phrase: “We are surrounded and intertwined with nature, powerless to step out of it, and powerless to step further into it”. The pieces reflect his life for the last years: living in Barcelona during winters and spending the summer in a forested area of Denmark. These paintings allow to see the fusion between nature and civilization in a same world as a result of his vital experience that brings the spectator to a constant meditation.

Landscapes tries to be a reflection of how any contemplation of the world can transmit the same message of defining, assimilate and understand our person due to everything that surrounds us. As well as how the landscapes we observe can transport the spectator to another place and suggest different emotions depending on the artist who paint them.

 

Anuncios

Galeria Contrast a CONTEXT Miami 2017

FullSizeRender 8

 

Galeria Contrast participa a CONTEXT Miami del 5 al 10 de desembre de 2017 amb obra de Lluís Barba, Rafel Bestard, Juliane Hundertmark i Iñigo Navararro. 

 

“Vicio, estropicio y desperdicio” SKUM

Texto disponible en Castellano
Text available in English

El arte es de quien lo disfruta”

p38. ghetto princess 017

 Sorgit i fent les seves primeres creacions als carrers, SKUM, conegut graffiter català, va començar convertint els carrers en el seu llenç per expressar-se i transmetre. Tot i que ell mateix diu que no intenta expressar res en concret o, que si ho fa no ho sap descriure, no hi ha dubte que les seves obres no deixen indiferents. Ho descobrireu observant Ghetto princess, inspirada en una coneguda fotografia d’una dona d’edat avançada amb una arma a la mà que va utilitzar com a protecció.

Ara, ens trobem en un espai totalment divers, no estem a l’aire lliure i tenim un únic color de fons. En aquesta exposició trobem la seva obra de taller més destacada, creada i pensada en un entorn i un concepte també diferent, amb la voluntat de combinar i capturar l’estètica dels murs per mitjà de les teles.

149. mis ideas son de equipos de futbol 015Però com en les seves peces urbanes; es tracta d’unes creacions igual de energètiques i convulses, amb marques característiques seves com creus, fletxes o firmes que fa ell mateix i que es poden veure a Mis ideas son de equipos de fútbol. Totes elles serveixen com a homenatge a les imatges que veiem en el nostre dia a dia; que han estat intervingudes pel clima, el temps o per les pròpies persones i que honren als inicis que tota persona té. No obstant, una d’elles fa especial referència al començament dels artistes, es tracta Demenciales niños acelerados, on hi apareixen les figures d’uns nens.

En la seva majoria es tracta de composicions formades a partir del collage; impresos de personatges o imatges que l’han impactat i que han estat intervinguts amb pintura de manera que donen lloc a una composició totalment nova i particular que es pot observar en la despersonalització que hi fa a través de treure els ulls per convertir-los en objectes més universals. Això ho aconsegueix utilitzant elements totalment diversos ja siguin xiclets o alguna tela com per exemple, a Dónde tus huevos cameli, amb la que crea una espècie de teló pel personatge, que apareix com si sortís a escena.

També hi ha obres creades únicament amb pintura on es pot veure de la mateixa manera una interacció entre allò figuratiu i abstracte, on tot sembla aleatori però no deixa de tenir un ordre i un equilibri natural que, a partir d’experiències personals i diàries que l’artista veu o escolta el porten a compondre peces que criden l’atenció del espectador.

p40. demenciales chicos acelerados 017

En tota l’exposició hi ha una estètica predominant de grisos que a l’hora ens recorda als carrers de la ciutat, contrastada amb tocs de colors molt vius i potents com vermells, grocs, blaus o roses que li donen un component visceral que atrapa a qui ho observa.

 

16.11.2017 – 13.12.2017

 

____________________________________________________________________________________________

 

El arte es de quien lo disfruta”  

Surgido y haciendo sus primeras creaciones en las calles, SKUM, conocido graffiterop38. ghetto princess 017 catalán, empezó convirtiendo las calles en su lienzo para expresarse y transmitir. Aunque él mismo dice que no intenta expresar nada en concreto o, que si lo hace no lo sabe describir, no hay duda de que sus obras no dejan indiferentes a nadie. Lo podéis descubrir observando Ghetto princess, inspirada en una conocida fotografía de una mujer mayor con una arma en la mano como protección.

 

Ahora, nos encontramos en un espacio totalmente diverso, no estamos al aire libre y sólo tenemos un único color de fondo. En esta exposición encontramos su obra de taller más destacada, creada y pensada en un entorno y un concepto también diferente con la voluntad de combinar y capturar la estética de los muros callejeros por medio de telas.

149. mis ideas son de equipos de futbol 015Pero de la misma forma que en sus piezas urbanas; se trata de unas creaciones igual de enérgicas y convulsas, con marcas características suyas como cruces, flechas o firmas que hace el mismo y que podemos encontrar en Mis ideas son de equipos de fútbol, que es un homenaje a las imágenes que vemos en nuestro día a día y que han estado intervenidas por el clima, el tiempo o las propias personas, o como Demenciales niños acelerados, homenajeando a los inicios de los seres humanos y de los artistas en concreto.

En la mayoría se trata de composiciones formadas a partir de collage; impresos de personajes o imágenes que lo han impactado y que han estado intervenidas con pintura de manera que dan lugar a una composición totalmente nueva y particular que se puede observar en la despersonalización que en ellos hace a raíz de sacarles los ojos para convertirlos en objetos más universales. Esto lo consigue utilizando elementos totalmente distintos ya sean chicles o alguna tela como por ejemplo, en Dónde tus huevos cameli, con la que crea una especie de telón para el personaje que aparece por detrás como si saliera a escena.

También hay obras creadas únicamente con pintura donde es posible observar de la misma forma una interacción entre aquello figurativo y abstracto, donde todo parece ser aleatorio pero no deja de tener un orden y un equilibrio natural que, en base a experiencias personales y diarias que el artista observa y escucha lo llevan a componer piezas que llaman la atención del espectador.

En toda la muestra predomina una estética de grises que a la vez nos recuerda a las p40. demenciales chicos acelerados 017calles de la cuidad y que contrasta con tonos de colores muy vivos y potentes como rojos, amarillos, azules o morados que le dan un componente visceral que atrapa a todo el que lo observa.

 

 

16.11.2017 – 13.12.2017

____________________________________________________________________________________________

p38. ghetto princess 017

Art is from those who enjoy it”

 Emerged and making his first creations in the streets, SKUM, well known catalan graffiter, started converting the streets into his canvas in order to express himself. Even though he says that he doesn’t try to express nothing specifically or if he doesn’t know how to describe it, there’s no doubt that his pieces don’t let anybody indifferent. You will discover it observing Ghetto princess, inspired in a photography about an old woman with a gun in her hand trying to protect herself.

 

Now, we are in a totally different space, we are not in the noisy streets and we have just one colour behind. This is a demonstration of his latest studio work, created and designed with a different concept and with the intention of combining and capturing the walls aesthetic through canvas

149. mis ideas son de equipos de futbol 015But like in his urban pieces, these are energetic and convulse creations, with characteristic marks like a cross or arrows that we can see in Mis ideas son de equipos de fútbol. All of them are used to honour the images that all of us see in our single day and have been tapped by the weather or the people and are honouring the beginnings of every human, paying special attention in the beginning oh the artists in Demenciales niños acelerados.

Most of these compositions are collage, posters or impressions about characters chosen by SKUM which have had an impact on him. By appropriating these characters, SKUM takes the liberty to change the image in order to create a new composition with paint on it and the characters adopt a new meaning as a universal objects by removing the eyes. This has been reached using all kind of materials like gums or fabric, as we can see in Dónde tus huevos cameli, where the artist creates a curtain for a character.

There are only paintings too, where the public can observe an interaction between figurative and abstract concept, where everything seems to be random but there’s no miss of order and natural balance that through personal and daily experiences that the artist see or listen he finds some kind or inspiration to create pieces that attract the spectator.

p40. demenciales chicos acelerados 017We can notice in this exhibition a predominant aesthetic of greys that reminds us the city streets, contrasted with intense and powerful colours as reds, yellows, greens or purples that gives a visceral component to captive those who observe.

 

16.11.2017 – 13.12.2017

 

 

 

Lluís Barba en la Biennal d’Art de Venècia

En el marc de la 57 Biennal d’Art Contemporani de Venècia, Lluís Barba presentarà la seva obra “Gassed. Sargent John Singer” al Palazzo Mora, formant part de la Mostra “Personal Structures”. La seva obra hi serà present del 13 de maig fins al 26 de novembre del 2017.

Galería Contrast_Lluís Barba_Gassed. Sargent John Singer

La GAA Foundation ha convidat a Lluís Barba a participar en aquesta mostra col.lectiva dins dels Eventi Collaterali de la 57 edició de la Biennal d’Art Contemporani de Venècia.

En aquesta ocasió, Barba ha triat la seva obra “Gassed. John Singer Sargent”, de la Sèrie “Travellers in Time”, on realitza una revisió subjectiva de l’art del passat tot estructurant una interrelació entre personatges històrics i personalitats contemporànies.

Les seves obres parteixen d’allò quotidià, de la intolerància i dels problemes socials generats pel propi sistema. Introdueix missatges implícits amb els que pretén cridar l’atenció de l’espectador sobre els conflictes socials d’una manera desdramatitzadora.

El “Guernica” com a teló de fons d’aquesta macabra coreografia teatral – de color vermell per la sang vessada en totes les guerres – ens alerta a no perdre la nostra memòria històrica.

GALERIA CONTRAST estarà a la Fira d’art contemporani d’Amsterdam For Real.

Estarem al For Real  2017 del 18 al 22 de gener i presentarem obres de Rafel Bestard, Axe Colours, Íñigo Navarro i Xevi Vilaró.

////////////////////////////////

Estaremos en el For Real 2017 del 18 al 22 de enero y presentaremos obras de Rafel Bestard, Axe Colours, Íñigo Navarro y Xevi Vilaró.

 

forreal-news

Els Reis han arribat a Contrast

Regalar art a un preu interessant per Reis? En Galeria Contrast, està possible:

impresion-digital-mailchimp

Les impressions digitals de les obres de Xevi Vilaró han arribat a Galeria Contrast.

Cadascuna està signada i numerada per l’artista.

Podeu triar entre 5 obres diferents, amb marc o sense marc.
Amb marc: 350€ (mès IVA)
Sense marc: 250 (mès IVA)

Trobareu també reproduccions i litografies d’altres artistas.

Molt bones festes,

Antonia, Maricarmen, Victor, Anna i Carine.

Xevi Vilaró exposa a Contrast

monkey1

Naturaleza reflejada en la mirada de Xevi Vilaró

“El mundo natural es la comunidad sagrada más grande a la que pertenecemos. Dañar esta comunidad es disminuir nuestra propia humanidad.”  (Thomas Berry)

En la obra del pintor Xevi Vilaró somos espectadores de una verdad irrefutable: lo único que nos sobrevivirá es nuestro legado. Hay artistas que siendo sensibles ante los problemas que se gestan en nuestro entorno involucran en su obra una intención de protesta, son ellos quienes a través de su creatividad – con esa forma particular de ver el mundo – nos muestran imágenes contundentes, que nos invitan a reflexionar nuestra posición como individuos dentro de una sociedad y un mundo del que formamos parte.

Con sus personajes en poses hieráticas Vilaró nos pregunta ¿Es este el mundo que estamos formando para el mañana? La respuesta viene a nosotros en sus imágenes: Monos que portan máscaras de doctores de la peste negra, hombres y mujeres protegidos detrás de máscaras de gas, pieles mutadas de las cuales brotan extraños pelajes e incluso ramas casi artificiales… Finales apocalípticos para la inconciencia humana.

Pero en medio de todo ello hay brillos también de esperanza: flores que rebozan colores de alegría, colibrís que danza en perfecta armonía, familias unidas en un abrazo… Ante el evidente peligro que estamos causando a nuestra propia vida, Vilaró también nos propone que pactemos la paz con la naturaleza, respetémosla, porque cuidar de ella es cuidar de nuestra responsabilidad humanista.

Cuánto contraste inusual y belleza puede ser expresado en una sola pintura. Obra que impacta a los sentidos con todas sus formas y colores, sensibilidad extrema en el mensaje y técnica única en el uso del óleo sobre el metacrilato; así es Xevi Vilaró, honesto, emocional y transparente con lo que siente, un creador autodidacta que ha encontrado en la pintura un lenguaje propio para compartir sus inquietudes con todos nosotros.

Victor Castañeda

/////////////////////////////

Naturalesa reflexada en la mirada de Xevi Vilaró.

“El món natural és la comunitat sagrada més gran a la qual pertanyem. Danyar aquesta comunitat és disminuir la nostra pròpia humanitat. ”

Thomas Berry.

En l’obra del pintor Xevi Vilaró som espectadors d’una veritat irrefutable: l’única cosa que ens sobreviurà és el nostre llegat. Hi ha artistes que éssent sensibles davant els problemes que es gesten en el nostre entorn involucren a la seva obra una intensió de protesta, són ells els que a través de la seva creativitat – amb aquesta forma particular de veure el món – ens mostren imatges contundents, que ens conviden a reflexionar la nostra posició com a individus dins d’una societat i un món del qual formem part.

Amb els seus personatges en postures hieràtiques Vilaró ens pregunta: És aquest el món que estem formant per al demà? La resposta ve a nosaltres en les seves imatges: Micos que porten màscares de doctors de la pesta negra, homes i dones protegits darrere de màscares de gas, pells mutades de les quals brollen estranys pelatges i fins i tot branques gairebé artificials … Finals apocalíptics per a la inconsciència humana .

Però enmig de tot això hi ha brillantors també d’esperança: flors que fan brollar colors d’alegria, colibrís que dansen en perfecta harmonia, famílies unides en una abraçada … Davant l’evident perill que estem causant a la nostra pròpia vida, Vilaró també ens proposa que pactem la pau amb la natura, respectem-la, perquè tenir cura d’ella és tenir cura de la nostra responsabilitat humanista.

Quant de contrast inusual i bellesa pot ser expressat en una sola pintura. Obra que impacta als sentits amb totes les seves formes i colors, sensibilitat extrema en el missatge i tècnica única en l’ús de l’oli sobre el metacrilat; així és Xevi Vilaró, honest, emocional i transparent amb el que sent, un creador autodidacta que ha trobat en la pintura un llenguatge propi per compartir les seves inquietuds amb tots nosaltres.

 Victor Castañeda

/////////////////////////////

Nature reflected in the eyes of Xevi Vilaró.

“The natural world is the largest sacred community to which we belong. To harm this community is to diminish our own humanity. ”

Thomas Berry.

In the work of the painter Xevi Vilaró we are spectators of an irrefutable truth: the only thing that will survive us is our legacy. There are artists who being sensitive to the problems that are generated in our environment, involve an intense protest in their work, and through their creativity – with that particular way of seeing the world – they show us strong images, which invite us to reflect our position as individuals within a society and a world where we belong.

With his characters in hieratic poses Vilaró asks us: ¿Is this the world we are planning for tomorrow? The answer comes to us in his images: Monkeys wearing black plague doctors’ masks, men and women protected behind gas masks, mutated skins from which sprout strange fur and even almost artificial branches … Apocalyptic ends for human unconsciousness .

But in the middle of all this there are also brightness of hope: flowers that make spring colors of joy, hummingbirds that dance in perfect harmony, families united in a hug … Given the evident danger that we are causing to our own life, Vilaró also proposes to us that we should make peace with nature; respect her, because to take care of her is to take care of our humanistic responsibility.

How much unusual contrast and beauty can be expressed in a single painting. Work that impacts the senses with all its forms and colors, extreme sensitivity in the message and unique technique in the use of the oil on the methacrylate; This is Xevi Vilaró; honest, emotional and transparent with what he feels, a self-taught creator who has found in the painting a language of his own to share his concerns with all of us.

 Victor Castañeda

Iñigo Navarro en Lübeck, Alemania

Hasta el 30 de octubre, Iñigo Navarro expone en la galería Heissings Art (Lübeck, Alemania), con la cual colabora Galería Contrast desde hace algunos años. Una colaboración enriquecedora tanto para los artistas como para el público de Barcelona y de Lübeck, que puede descubrir nuevos horizontes artísticos.

14291903_10210852579612823_2796259234136023094_n

ÀRTIC: ELS MURALS DEL JOSEP PARÍS: BTV, 18 de juny

Àrtic: Els murals del Josep París

Del mur urbà a la paret de la galeria, La Vanguardia, 8 de julio

ARTICULO VANGUARDIA